Bảng kí tự đặc biệt alt full - dùng trong Facebook, Word, game...

Trong những bài viết trước, mình có tổng hợp rất nhiều bảng kí tự đặc biệt với nhiều chủ đề khác nhau cho dễ tìm kiếm khi cần, bạn nhìn lên menu sẽ thấy mục đó liền. Để chèn những kí tự này ta chỉ cần copy rồi dán vào nơi cần chèn là được. Và điều đặc biệt là khá nhiều kí tự trong đó lại có thêm 1 cách chèn khá độc đáo nữa, với cách này ta chỉ cần nhớ số của nó là có thể chèn vào văn bản ngay lập tức mà không cần phải rườm rà như lúc trước. Sau đây là bảng kí tự đặc biệt alt đầy đủ cho bạn.
Mình nghĩ có thể rất nhiều bạn sẽ cần nên hôm nay mới tổng hợp thêm 1 bảng kí tự nữa, khá là thú vị đấy nhé.

Cách chèn kí tự đặt biệt bằng phím alt

Bước 1: Đầu tiên bạn phải bật phím Num lock hoặc Scr Lock trên bàn phím cái đã.
Bước 2: Giữ phím Alt và gõ số tương ứng (Nhớ phải gõ số tại hàng phím bên tay phải mới được)
Ví dụ: Muốn chèn , chỉ cần giữ phím Alt rồi gõ số 1 là ra 
           Muốn chèn ♥, Alt+3 là ra (thường người ta ghi tắt quá trình là Alt+số)
Symbol
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
§
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Space
32
A
33
"
34
#
35
$
36
%
37
&
38
'
39
(
40
)
41
*
42
+
43
,
44
-
45
.
46
/
47
0
48
1
49
2
50
3
51
4
52
5
53
6
54
7
55
8
56
9
57
:
58
;
59
<
60
=
61
>
62
?
63
@
64
A
65
B
66
C
67
D
68
E
69
F
70
G
71
H
72
I
73
J
74
K
75
L
76
M
77
N
78
O
79
P
80
Q
81
R
82
S
83
T
84
U
85
V
86
W
87
X
88
Y
89
Z
90
[
91
\
92
]
93
^
94
_
95
`
96
a
97
b
98
c
99
d
100
e
101
f
102
g
103
h
104
i
105
j
106
k
107
l
108
m
109
n
110
o
111
p
112
q
113
r
114
s
115
t
116
u
117
v
118
w
119
x
120
y
121
z
122
{
123
|
124
}
125
~
126
Δ
127
Ç
128
Symbol
Number
ü
129
é
130
â
131
ä
132
à
133
å
134
ç
135
ê
136
ë
137
è
138
ï
139
î
140
ì
141
Ä
142
Å
143
É
144
æ
145
Æ
146
ô
147
ö
148
ò
149
û
150
ù
151
ÿ
152
Ö
153
Ü
154
¢
155
£
156
¥
157
158
ƒ
159
á
160
í
161
ó
162
ú
163
ñ
164
Ñ
165
ª
166
º
167
¿
168
169
¬
170
½
171
¼
172
¡
173
«
174
»
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
α
224
ß
225
Γ
226
π
227
Σ
228
σ
229
µ
230
τ
231
Φ
232
Θ
233
Ω
234
δ
235
236
φ
237
ε
238
239
240
±
241
242
243
244
245
÷
246
247
°
248
249
·
250
251
252
²
253
254
Symbol
Number
0128
0132
0133
0134
0135
ˆ
0136
0137
Š
0138
0139
Œ
0140
0145
0146
0147
0148
0150
0151
˜
0152
0153
š
0154
0155
œ
0156
Ÿ
0159
¨
0168
©
0169
®
0174
¯
0175
³
0179
´
0180
¸
0184
¹
0185
¾
0190
À
0192
Á
0193
Â
0194
Ã
0195
Ä
0196
Å
0197
È
0200
É
0201
Ê
0202
Ë
0203
Ì
0204
Í
0205
Î
0206
Ï
0207
Ð
0208
Ò
0210
Ó
0211
Ô
0212
Õ
0213
Ö
0214
×
0215
Symbol
Number
ü
0252
ý
0253
þ
0254

Chia sẻ bài viết phía trên

Thích tạo blog, thích thiết kế và thích vẽ nhưng hiện tại vẽ hơi xấu (nghĩ đúng là khó hơn làm), mong 1 ngày đăng được tranh biếm họa công nghệ của mình lên blog. Ước mơ nhỏ bé là có cuộc sống tự do, không cần lo nghĩ gì và được đi du lịch khắp thế giới.